zondag 28 augustus 2011

MISSIE

Vredelievende vrijheidsvrienden en liefdevierende vredesvriendinnen!! 
  
Mijn missie is:
Liefde bedrijven en kennis verspreiden.
Niet langer onbesproken uit die openbaarheid blijven!
.......
Wel zelfbeschikkingsrecht is de inzet van het spel;
En de missie is verbinding, zegt deze medemens.
 
De Spirituele Veiligheidsdienst is een initiatief van INZET voor het innemen, verwerken, toepassen en verspreiden van waarheidsmededelende en inspiererende informatie, kennis, ervaring en wijsheid.
 
Volop in beweging. Eén oog op het negatieve, het argusoog, met als oogmerk er niet door misleid te worden (met name door allerlei fratsen van politiek, bedrijfsleven, onderwijs en mediapropaganda, maar ook op persoonluk psychelogisch vlak in jezelf) en dit te kunnen omvatten in je wereldbeeld.
Blind volgen en blind afwijzen zijn beide oude-wereldorde-programmeringen

EN één oog met focus op positieve visie, deze dmv intentie in het heden binnenhalen. Een actief, open en levend NU. In onszelf en vandaaruit kunnen we anderen helpen. Mijn leidende principe blijft voortschrijdend inzicht. LINK TEGEL Expliciet een evolutie-perspectief dus! Met als verder uitgangspunt vrij wil, voor minder doen we het niet. Waarom niet? Daarom wel: omdat die almaar toenemende externe dwang onrechtvaardig en onmenselijk is en zelfs veel minder noodzakelijk is dan voorgeschreven wordt.
 
Definities van woorden zullen zo zorgvuldig mogeluk aan de orde komen, niet in de laatste plaats vanwege het effect dat het gebruik van taal en betekenis op het creEERen van onze wereld heeft. Maar ook om mijn betekenis duidelijk te maken. Dat geldt met name voor 'overgenomen' woorden.

Terwille van enig creatief evenwicht, hierbij een voor mij activerende boodschap:
Geschreven door De Oudsten, Oraibi, Arizona  Hopi Natie

Je hebt de mensen verteld dat dit het Elfde Uur is.
Nu moet je teruggaan en vertellen dat dit Het Uur is.

Hier zijn de dingen die overwogen moeten worden:
Waar leef je?
Wat doe je?
Wat zijn je relaties?
Waar is je water?
Ken je tuin.
Het is tijd om jouw Waarheid te spreken.
Creeër je gemeenschap.
Wees goed naar elkaar.
En zoek niet buiten jezelf naar de leider.

Dit kan een goede tijd zijn!

Er is een rivier die nu erg snel stroomt.
Deze is zo groot en snel dat er mensen zijn die bang zullen zijn.
Zij zullen proberen om aan de wal vast te houden.
Zij zullen zich voelen alsof ze uit elkaar getrokken worden, en ze zullen enorm lijden.

Weet dat de rivier zijn bestemming heeft.

De oudsten zeggen dat we de wal los moeten laten, en af moeten zetten naar het midden van de rivier, onze ogen open moeten houden, en onze hoofden boven water.

Kijk wie daar met jou is en vier feest.

In deze tijd in de geschiedenis, moeten we niks persoonlijk nemen, onszelf allerminst!
Want op het moment dat we dit doen, komt onze spirituele groei en reis tot stilstand.

De tijd van de eenzame wolf is over.
Verzamel jullie!

Verban het woord worstelen uit je houding en woordenschat.

Alles dat we nu doen moet op een heilige manier gedaan en gevierd worden.

Wij zijn degenen waar we op gewacht hebben.

 Intuitief uitgezuiverd direct gevoel, ware zintuiglijke waarneming (je lichaam communiceert (ontvangt/spreekt) een belangrijk deel van de waarheid), gezond verstand en serieuze wilskracht vormen ons geREeDschap in deze wereld, werkend door je lichaam dus, dat energie omzet. Om dit gereedschap beter te kunnen gebruiken, dienen we het bewuster te leren gebruiken. Om te doorgronden wat ons daarin tegenhoudt/blokkeert dienen de onderdelen allemaal bewust bekeken en doorvoeld te worden op 'automatische programma's' die in onze totale persoonlijkheidsstructuur doorwerken. Van kindsbeen af aan, met de spreekwoordelijke paplepel, is ons geleerd/voorgeprogrammeerd door ouders/opvoeders, school, overheidsautoriteit, media, wetenschap, omstanders en vrienden niet te vergeten: HOE de wereld te benaderen: waarop te letten, wat te negeren, wat te denken en wat te voelen en wat daarin te ontkennen; wat nastrevenswaardig is, wanneer je een goed mens bent, e.d. Het is nu zeker tijd om verder te kijken dan een sta(a)tisch perspectief. En zo gerichter gaan scheppen wat je werkeluk zelf (liefst) wenst. Dat is het verantwoorde pad van het hart, zwaar persoonluk. Je daarin vastbijten en na de ervaring ook weer los leren laten is geen sinecure maar wel een mogelukheid. Zo groeit je identiteit.
  
Ook DROMEN horen erbij, want deze geven feedbek, spelen een rol in verwerkingsprocessen. En ze geven mogeluk mede inhoud aan je acties. Moge het heldere dromen zijn! Zijn het jouw dromen, zijn ze voorgeprogrammeerd of heb je daar geen tijd voor? Lerend van de lessen van het verleden (omvatten dus) halen we de toekomst(-visie) binnen in het levende NU. Proost!
  
CONFRONTATIE is de aanzet tot verandering.
Ben me ervan bewust dat "confrontatie" voor sommige 'spirituelen' en goedgeprogrammeerde massaconsumensen negatief of afschrikwekkend klinkend kan overkomen. Maar dit hoort er niet alleen bij, het is zelfs hoe bewustwordingsgroei werkt. En hoewel dat in 1e instantie een persoonluk aktievatie-proces is en blijft, werken we daartoe beter samen. Delen en feedbekken. Vanuit INSPIRATIE, die spirit maakt reclame, gehoorzamend aan de eigen innerlukke stem, het geweten (re-)activerend door het onder ogen zien van het verleden, lessen destillerend en deze inbouwen in de huidige intentie, gebruikmakend van wat gebeurt.Daarbij hoort ook luisteren naar anderen, anders dreigt een guru-rol, de beterweterpositie.
De S.V. wil dus vooruitstrevend motiveren om ZELF JE LEVEN VORM TE GEVEN. Baas over jezelf, je eigen tijd, je eigen leven, in plaats van -afhankelijk van de overheid- verplicht als betaalslaaf regels na te leven. Zogenaamd omdat we dat met z'n allen afgesproken hebben.
Autonomie = zelfbeschikkingsrecht en de daarbij behorende zorgplicht voor jezelf (in principe op alle gebieden). Je zorgt voor elkaar door op basis van vrijwilligheid samen te werken en uit te wisselen. Mensen die niet vragen worden overgeslagen. Mensen die eisen stellen aan anderen gaan te ver.
DWANG (heerschappij) hoort thuis bij het individu zelf: als liefdevolle discipline (in samenwerking met je voelende hart). Het handhaven van de persoonlukke flow staat centraal, ten behoeve van het manifesteren van meesterschap. Eigen verantwoordelukheid! 
Expressie van eigenheid is voor mij de essentie van de echte nieuwe wereldorde.
Elkaar daarin aanmoedigen, meedoen door ko-kreatie is overvloedig de bedoeling. En tegenwerking door (programmeringen van) het systeem sterkt de wil. Re-actie-vatie!

  
De S.V. is tevens een bewustwordingsbevorderende beweging bedoeld voor het
PLANTEN VAN ZAADJES IN HET MASSA-BEWUSTZIJN.

Vanuit belichamen van kennis: bijlichten van wat gebeurt, extra input gevend. Groot en klein.

Ahaha .Dit om een omslag te helpen bevorderen ende mede-te-bewerkstelligen richting een wereld waarin de menselukke MAAT centraal staat in plaats van geld als maatstaf.

Individuen worden daarmee wel zelf verantwoordeluk geacht, in plaats van hun stem en macht (gedwongen: alhoewel je in NL niet gedwongen wordt om te stemmen, betaal je wel gedwongen belasting, wat je ook stemt) weg te geven.
 
Kwestie van keuze. Om het even stellig te zeggen: vrijheid = vrijwillige deelname en slavernij is dwanggedreven. Het is maar dat je het weet. De PVV heet voor mij dan ook Partij Voor Verbod
Het gaat dus om vergrOten van ons bewustzijn en in vrijheid (eigen keuze) zoveel mogeluk de verantWOORDelukheid mogen/durven/kunnen beter gezegd WILLEN nemen om daar vanuit te handelen. IN ons EIGEN leven: aan ONSZELF is altijd NU de KEUZE (of moet het nog erger worden...), maar dat gaat zeker niet automatisch 'vanzelf'. Vergroten van bewustzijn zul je zelf dienen te willen. Wat mij betreft is het tijd voor (re-)kreatie.
  
Het leven bestaat uit tijd. En waarin investeer je die. In geld/spullen als promotie van een imago of liever ter expressie van jezelf? De tijd van negeren (to ignore→ignorance=onwetendheid) is voorbij.

De MISSIE is verbinding. Echte verbinding geschiedt vanuit het hart. Waardoor laat je je inspireren??
WAT ga jij doen, met welke visie en vooral ook welke manieren??? Neem je gewoontes onder handen. Stroomlijn deze in je persoonlukke flow.

Dit ALLES maakt onderdeel uit van een evolutionair ontwikkelingsproces wat betekent dat er iets nieuws aan het ontstaan is dat er totnutoenognie was: een (echte) nieuwe wereldordening, een herschepping! Welkom in het zelfstandige Watermantijdperk  dat nog maar net begonnen is!
TIJD voor een volgende UPGRADE van de verlichting (die in principe oneindig is)..

Doe gezellig mee! Ik denk praktisch allereerst aan herstel van de liefdevolle band met moeder aarde = TIJD doorbrengen met de natuur, ontladen. Liefde bedrijven om op te laden. Geen rommel kopen, geen rotzooi maken, in ieder geval minimaliseren. En meer kennis integreren: tot ons nemen en laten leven. Toe maar!

De ideeen zijn er. Veel is verzameld op www.NieuweMediaNieuws.nl.
Dit is een verzamelsite van bewustwordingsbevorderende sites die de afgelopen jaren ontstaan zijn. Mede daar te vinden:
- alternatief, aanvullend nieuws (overwegend negatief, begint zo'n beetje waar de standaardkranten ophouden)
+ nieuws over aanvullende alternatieven (overwegend positief, op allerlei gebieden: er zijn vele (her-)ontdekkingen over toepasbare zaken. Het kan wel degeluk anders!!)
- + discussie (stuitert soms alle kanten op, hoort bij het uitwisselings-/leerproces)
Er staat ook genoeg nonsens op. Maar dit uitfilteren hoort bij je eigen proces. Check de disclaimer.
Dus intuitie aan! Informatie tot ons nemen. Ga bij jezelf te rade. Toepassen en verspreiden is de verdere boodschap in deze.
Claim je stem echt en laat deze horen op jouw creactieve manier. In jouw leven.

Zelf woon ik op www.Anarchiel.com en heb ook een aantal blogspots in beheer. Check bvb:

http://www.juliusjoker.blogspot.nl/
http://www.parakiki.blogspot.nl/
http://www.hunebeddenpadje.blogspot.nl/
 
En als je net als mij denkt dat het een deel der oplossing is van de 3-dubbele KENNIS-CRISIS is om mee(r) te helpen PROMOTIE te maken voor andere denkbeelden dan de voorgeprogrammeerde, nodig ik je uit om een duchtige kijk te nemen @:
www.plakkaattraktaat.blogspot.com
http://www.jokerposter2.blogspot.nl/
www.demostratie.blogspot.com

Verleden jaar stond ik paraat bij de start van Occupy met een tekst over de combinatie van kennis en liefde. 
En over de valkuil van geweld waardoor je pion wordt in het verdeel-en-heers-spel.
En dit jaar wederom bij de viering van de verjaardag van het ontstaan van deze beweging in NL.
Voor de duidelukheid: ik sympatiseer met de Occupy-beweging maar ben en blijf een zelfstandig persoon. Ze speelden een rol in de bewustwordingsbevorderingsbeweging edoch ik denk dat nadruk op het persoonluk proces (Occupy your own life) alsmede de inzet tot kennisverspreiding in het dagelukse leven en op meer locaties, meer impact kan maken. Middels internet maar dus ook in de openbare ruimte

Op demo's maar ook op bvb festivals.

En praat in het openbaar. Want daar is waar tover gaat!

Verder is Occupy niet vrij van elementen van "controlled opposition".
Vroeger werd er vaak gewerkt met infiltranten, bvb in de kraakbeweging. Nu is bvb serverbeheer een prima optie om buitenbeeld zaken in banen te leiden. Een andere optie is de infiltratie/overname/promotie van anti-profielen zoals Anonymous. Masker op en onvrede uitlevend. Maar waar is jouw expressie van eigenheid?

REACTIE sturen kan altijd! Toevoegende waarnemingen zijn heel welkom. Ik kies ervoor om hier geen reacties openbaar te plaatsen, aangezien ik geen tijd hen om dit elke dag te redigeren: iets dat nodig kan zijn, blijkt vanuit ervaring op andere webstekken. Ik zal echter wel altijd een ontvangstbevestiging en hopeluk antwoord zenden.

Het is niet mogelijk om volger van de S.V.
te worden aangezien het absoluut de bedoeling is dat je eigen baas speelt over en in je eigen leven. Occupy your own life! Maar we kunnen op basis van diepere autonomie elkaar inspireren en helpen. Door te delen. En daar is geen religie voor nodig.

KENNIS is een MENSENRECHT


VREDE VOORSPOED, MJPA Nu  
0011